Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten ( hierna de “Producten”) via de webshop www.finessecarcare.be (hierna genoemd de “ Webshop”) en binnen de context van het gebruik van de Webshop.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, Maegh Davymet webshop onder de naam Finesse Car Care, met hoofdzetel te Tuinwijkstraat 42, 3545 Zelem, België, hierna genoemd de “ Verkoper ”, en anderzijds, de persoon die de Webshop wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “ Koper ”. De Koper en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, in combinatie met alle bijzondere voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Webshop.

1.3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Webshop (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Koper. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden hebben slechts betrekking op Kopers, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. De Koper die een Product op de Webshop wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Webshop, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

Artikel 2 – Registratie

2.1. De aankoop van Producten op de Webshop is voorbehouden aan Kopers die voorafgaandelijk en rechtsgeldig zijn geregistreerd, door de procedure van inschrijving te volgen zoals beschreven op de Webshop. De Koper heeft de verplichting zich te identificeren met een gebruikersnaam (geldig e-mail adres). In het geval de Koper verkiest klant te worden, zal hem verzocht worden een gebruikersnaam (e-mail adres) en een paswoord aan te maken. De gebruikersnaam en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een klant.

2.2. De Verkoper houdt zich het recht voor een Koper te weigeren, zo bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) gevallen waarbij er problemen waren met vroegere betalingen, of in geval van frequente, abnormale en abusieve herroepingen. In dergelijk geval zal de Koper ingelicht worden van zijn uitsluiting via email verzonden naar het adres opgegeven bij zijn registratie.

2.3 Door een bestelling te doen, krijgt de Verkoper uitdrukkelijk het recht om krediet checks te doen met betrekking tot de Koper en indien de Verkoper dit nodig acht, bij of aan derden informatie over te dragen of in te winnen omtrent credit of debet card gebruik, identiteitscontrole, credit/debet kaart autorisatie of betalingsautorisatie met betrekking tot de Verkoper.

Bovendien geeft de Koper toestemming aan de Verkoper om persoonlijke informatie te gebruiken om anti fraude controles uit te voeren. Persoonlijke informatie mag in die zin overgedragen worden aan een krediet nazicht of anti-fraude agentschap, die deze informatie kan bijhouden.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

3.1 De tot verkoop aangeboden Producten zijn deze die zich op de dag en het moment van raadpleging door de Koper op de Webshop bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Producten in ‘real time’ op de Webshop weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Koper indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, zal de Koper erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

3.2 Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen van de producten zijn illustratief. Zij kunnen afwijken van de werkelijke producten en binden de verkoper niet. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan in geen geval in het gedrang komen indien deze afbeeldingen, teksten of overige beschrijvende elementen verkeerdelijk zouden zijn weergegeven. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Aankoopprijs en leveringskosten

4.1 De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Webshop ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze Aankoopprijs is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de Koper. De Aankoopprijs houdt eveneens geen rekening met elke korting of aankoop bon aan de Koper ten persoonlijke titel toegekend, die in vermindering komt van de Aankoopprijs. De Verkoper houdt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de van kracht zijnde Aankoopprijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 5- Bestelling modaliteiten

5.1. Om een Bestelling uit te voeren moet de Koper toetreden tot het deel van de Webshop gereserveerd voor Kopers door zijn gebruikersnaam (e-mailadres) op te geven en, indien hij wenst klant te worden, een paswoord. De Koper moet dan het bestelformulier dat hem op de Webshop ter beschikking wordt gesteld invullen, waar hij de nodige informatie voor zijn identificatie zal opgeven en met name zijn naam, voornaam, facturatieadres en leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerde informatie. Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt de Koper uitgenodigd het bestelproces af te sluiten, door te klikken op “betalen” waardoor de Koper verklaart volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt de integraliteit van het verschuldigd bedrag te betalen. Dit verschuldigd bedrag komt overeen met de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en verminderd met mogelijke aankoopbonnen. Vanaf dergelijk moment zal de Koper contractueel verbonden zijn.

5.2. Indien de betaling wordt geaccepteerd, zal de Koper snel een automatisch gegenereerde email bevestiging ontvangen, waarin onder meer volgende zaken zullen worden opgenomen: Besteldatum, aangekocht(e) Product(en), Aankoopprijs met Kosten, Leveringsadres en een verwijzing naar de herroepingvoorwaarden.

Dergelijke e-mailbevestiging omvat de ‘Orderbevestiging’. De door de Verkoper opgeslagen data en de Orderbevestiging constitueren bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen. Indien de betaling niet zou worden aanvaard zal de Koper een email krijgen met de vermelding dat zijn order niet zal kunnen worden uitgevoerd wegens gebrek aan betaling.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke Bestelling of Levering te weigeren of te annuleren in geval van (1) bestaand geschil met de Koper, (2) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (3) weigering vanwege de bankinstellingen of andere tussenkomende instellingen van de betaling. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten

6.a De betaling van Aankopen geschiedt door een kredietkaart van het type Visa of Mastercard, door Bancontact/Maestro, door iDeal (in Nederland), door Paypal of door enig overige betalingsmethode aangeboden op de Webshop. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest de Koper één van de voorgestelde betalingswijzen. Indien hij kiest om via een kredietkaart te betalen geeft de klant de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

6.b De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die voortvloeit uit fraude of enige andere illegale handeling door een derde via de bankkaart, kredietkaart of overige gegevens van de Koper. De Koper behoudt vanzelfsprekend zijn rechten om schadevergoeding te vragen aan de frauderende derde partij.

Artikel 7 – Levering

7.1. De Levering wordt uitgevoerd door de Verkoper op het adres dat is aangegeven in de Orderbevestiging. Bij de levering, wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan de Koper. De Verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen opdat de Bestelling naar het aangegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tussen 8uur en 18uur, tijdens werkdagen, en zal het of de pakje(s) aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres overhandigen. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het is dan aan de Koper de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien de Koper geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 1 week vanaf de eerste aanbieding, of wanneer hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper. De Verkoper zal dan contact op nemen met de Koper om een nieuwe Levering te regelen. In dergelijk geval kunnen nieuwe Kosten worden aangerekend aan de Koper.

7.2. De overdracht van risico aan de Koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld aan het gekozen leveringsadres. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

7.3. Het komt de Koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Producten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van Producten, waarvan kopie aan de Verkoper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Webshop aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Koper, beschikt deze over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1). Binnen deze termijn moet de Koper aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door op de contactpagina van de webshop het volledige formulier in te vullen, met vermelding van het bestelnummer en de wens om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. De Verkoper zal de Koper per e-mail, op het adres dat hij bij zijn toetreding heeft opgegeven, een retourcode bezorgen samen met de afprintbare retourbon. Deze retourbon moet de Klant invullen, ondertekenen en bij het pakje dat hij terugstuurt insluiten.
Te tellen vanaf het door de Koper uitgedrukte voornemen om het geheel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Koper ontzet zijn van zijn herroepingsrecht. De Koper zal in dergelijk geval zijn recht tot terugbetaling onherroepelijk verliezen.

8.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies aan de Koper: Maegh Davy (met webshop onder de naam Finesse Car Care) , Tuinwijkstraat 42, 3545 Zelem (België).  De Koper kan vrij het transportmiddel kiezen. Hij is verplicht het bewijs van verzending te behouden en desgevraagd over te maken aan de Verkoper. De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Koper.

8.3. Indien de Koper de modaliteiten voorzien in artikel 8.2 en 8.3 heeft gerespecteerd en de Verkoper aldus het Herroepingsrecht heeft aanvaard, verbindt de Verkoper er zich toe hem de reeds betaalde Aankoopprijs terug te storten, ten laatste binnen dertig (30) dagen na ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Kosten verschuldigd zelfs in geval van volledige retour van het pakje.
De terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
indien de Koper zijn Bestelling per kredietkaart betaald heeft zal een krediet gestort worden op de gebruikte kredietkaart van de Koper tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen (na aftrek van toepasselijke aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen). De terugbetaling aan de Koper zal gebeuren volgens de met de bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als de Koper middels een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningnummer op de teruggave bon uitgevoerd worden. Indien er geen geldig rekeningnummer op de teruggave bon vermeld zou zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoop bon, geldig op een volgende aankoop op de Webshop.

8.4. De Koper zal dit Herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten zijn gebruikt, gedragen of geopend, werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (noch beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, certificaten, verpakking en documentatie. De verzending dient te gebeuren aan het hierboven genoemd adres, vergezeld van de originele verkoopfactuur, waarvan de Koper een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van de Koper die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt de Verkoper zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

Artikel 9 – Wettelijke garantie

9.1. De Koper geniet van de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke garantie is van toepassing op elk technisch gebrek aan het Product dat bestond op het ogenblik van de levering ervan, in de mate dat de Koper het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de Koper ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel een passende vermindering van de Aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De Koper mag echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek slechts gering is of indien het veroorzaakt werd door normaal gebruik en slijtage of door abnormaal gebruik door de Koper of een derde (als voorzien in artikel 9.3).

9.2. De Koper moet de Verkoper schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee weken volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De terugzendingskosten van het niet-overeenstemmende artikel zullen gedragen worden door de Koper.

9.3. De garantie is niet van toepassing op:
- normale slijtage;
- niet naleven door de Koper van gebruiksaanwijzingen beschreven bij de product beschrijving en op het certificaat ; en - gebreken en beschadigingen veroorzaakt door de fout van de Koper.

Artikel 10 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens           

10.1 De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Koper, die deze laatste hem op de Webshop hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden (tenzij in het kader van eventuele fraude of ander misbruik door de Koper). Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel intern binnen de Verkoper gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de webshop in functie van de voorkeuren aangegeven door de Kopers.

10.2. De Verkoper verbindt er zich aldus toe deze gegevens niet te commercialiseren, over te dragen of te verhuren aan derden. In geval van voorziene overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf de Koper te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan te vertrouwen partijen, betreffende zijn Kopers of leden, zijn verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Webshop. Deze statistieken zullen in geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter noch de verkoop, overdracht of opslorping van activiteiten aan een derde beletten.

10.3. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (2), kan de Koper zijn toegangsrecht tot zijn bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de rubriek ”mijn profiel”. Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door naar de Webshop te gaan en onder de rubriek ”Contact” het contactformulier volledig in te vullen met als bericht zijn wenst om verwijdering uit het klantenbestand te versturen of per schrijven aan volgend adres:  Maegh Davy (met webshop onder de naam Finesse Car Care) , Tuinwijkstraat 42, 3545 Zelem (België).  Overeenkomstig dezelfde wetgevingen, heeft de verwerking van nominatieve informatie verzameld op de Webshop het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Verkoper is in aanvraag van registratie als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoon, binnen de onderneming, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, en belast met het beantwoorden van vragen van de Kopers omtrent dit thema, is Vicky Verboven: vicky@finessecarcare.be

10.4. De Webshop maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, gestockeerd op de harde schijf van de computer van de Koper. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan de Koper te verpersoonlijken. De Koper heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internet browser in te stellen. Indien hij hiervoor opteert zal de Webshop niet zo persoonlijk zijn.

10.5. Sommige webpagina’s van de Webshop kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen”, die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige FCC pagina’s, en dit ten einde de Kopers beter te bedienen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan. Dit geldt voor alle stappen: zo onder meer van toegang tot de Webshop, de Bestelling, tot de levering of latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper nooit de Aankoopprijs van de transactie die aan de oorsprong ligt van de vordering overschrijden, ongeacht de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Webshop, visueel, textueel of sonorisch, design, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. De Koper die ten persoonlijke titel over een Internetwebshop beschikt en die op zijn eigen webshop, voor persoonlijk gebruik, een link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Webshop doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Webshop via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op het eerste verzoek van de Verkoper.

Artikel 13 - Contact en geschillenregeling

Voor alle vragen in verband met zijn aankoop of anderszins, heeft de Koper de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper via de formulieren onder de rubriek : 'Contact ' op de webshop van de Verkoper of rechtstreeks via het adres: info@finessecarcare.be. De Verkoper engageert zich de koper antwoord op zijn vraag te bezorgen binnen de 5 werkdagen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, Afdeling Hasselt.

Artikel 15 – Nietigheid en integraliteit

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.
De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Koper maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 16 – Bewijs

De informaticaregisters, bewaard binnen de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners, zullen beschouwd worden als bewijs van de correspondentie, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 17 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Kopers meedelen via de Webshop.

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.

(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Sluiten (esc)

Gratis verzending

Gratis verzending op bestellingen vanaf €100!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.
Shop nu